PRIVAATSUSPOLIITIKA

MTÜ Rõõmsad Hüpped, registrikood 80621472, aadress Viidika Kokaviidika küla Viljandi Vald Viljandimaa 71071 on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja toetajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. 

 

Sinu isikuandmete kogumine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida MTÜ Rõõmsad Hüpped kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks, temaga ühenduse võtmiseks või annetuste kogumiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

MTÜ Rõõmsad Hüpped kogub Sinu kohta järgmisi isikuandmeid:

  • Kontaktandmed: (nimi (ees- ja perekonnanimi), aadress, telefoninumber, e-posti aadress)
  • Isikuandmed: isikukood, pangakonto number

 

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

 

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmeid töötleme, et täita järgmiseid eesmärke:

  • info edastamiseks;
  • Sinuga ühenduse võtmiseks;
  • Maksu- ja Tolliametit Sinu annetustest teavitamiseks;
  • MTÜ Rõõmsad Hüpped kampaaniatest ja üritustest teavitamiseks;
  • avaliku võimu organi või riigiasutuse infopäringule vastamiseks;
  • mis tahes muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annad sa MTÜ-le Rõõmsad Hüpped nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud makseteenuse osutamiseks.

Sinu isikuandmeid säilitab MTÜ Rõõmsad Hüpped alaliselt. Andmeid, mida MTÜ Rõõmsad Hüpped on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab MTÜ Rõõmsad Hüpped õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 

 

Isikuandmete kaitse

MTÜ Rõõmsad Hüpped rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) sinu isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

 

Kui kahtlustad, et sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

 

Sul on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks sinu andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või varjupaigas isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul. 

 

Turvalisus

Kõik MTÜ Rõõmsad Hüpped varjupaiga või veebisaidi külastamise ja toetamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta ja anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja kättesaadavana meie kodulehel.

 

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MTÜ Rõõmsad Hüpped, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@rhvarjupaik.ee.

 

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Kirjuta meile

Kui Sul on lisaküsimusi küülikule päriskodu pakkumise osas või soovid rohkem infot küülikute pidamise kohta, siis kirjuta meile. 

Me vastame hea meelega!